เปิดศูนย์บริการแพทย์แผนไทยโค้งตาบาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสวนเพชรรีสอร์ท เปิดศูนย์บริการแพทย์แผนไทยโค้งตาบาง แหล่งสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่

           เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องศูนย์บริการแพทย์แผนไทยโค้งตาบาง สวนเพชรรีสอร์ท อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์บริการแพทย์แผนไทยโค้งตาบาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

          ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยโค้งตาบาง เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีอำเภอท่ายางพื้นที่รับผิดชอบในโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ ได้ร่วมกับสวนเพชรรีสอร์ท เพื่อเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับหมอนวดโค้งตาบางที่ได้รับการอบรมและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาในช่วงปิดภาคการศึกษา และให้ชุมชนโค้งตาบางมีสถานที่นวดเพื่อสุขภาพและผ่อนคลายจากการทำงาน

         สำหรับการให้บริการ ประกอบด้วย นวดเพื่อสุขภาพ นวดเท้าและนวดคอและไหล่ โดยมีค่าบริการชั่วโมงละ 200 บาท

 

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน