นศ.จิตอาสาลงพื้นที่สร้างแหล่งอาหารให้ช้างป่า

นักศึกษาจิตอาสา มรภ.เพชรบุรี ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี สร้างแหล่งอาหารให้ช้างป่า ลดความขัดแย้งกับชุมชน

         เมื่อช่วงเช้าวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ก้าวเพื่อความดี ด้วยพลังจิตอาสา คืนผืนป่าให้ช้าง ปีที่2” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยกองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้น โดยมีนายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอกุยบุรี กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวสุพร พลพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ส่วนราชการ คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 200 คน

         ว่าที่ร้อยตรีธันยวีร์ สุบรรณรัตน์ นายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า “พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2542 ต่อการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ความว่า “…ช้างป่าควรอยู่ป่า เพียงแต่ต้องทำให้ป่านั้นมีอาหารช้างเพียงพอ การปฏิบัติคือการสร้างอาหารให้ช้างป่าในป่าเป็นแปลงเล็ก ๆ และกระจาย” พระราชดำรัสข้างต้นถึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบุรีที่จะทำความดี เป็นผู้ที่มีจิตอาสา นอกจากนี้ยังได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

         ดังนั้น นักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการลงพื้นที่ทำโป่งเทียมเพื่อเพิ่มแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นให้แก่ช้างป่า จำนวน 6 โป่ง และทำความสะอาดแอ่งกระทะซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้ช้างป่าได้มีแหล่งน้ำในการดื่ม จำนวน 6 แอ่ง เพื่อเป็นการสร้างแหล่งอาหารให้กับช้างป่า ลดการบุกรุกทำลายพื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกร ขณะที่นักศึกษาก็จะรู้จักการแบ่งปัน สามารถแก้ไขปัญหา ทำงานร่วมกับผู้อื่นและทำงานเป็นทีมได้

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน