นวัตกรรมตู้อบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C แบบกล่องขนาดเล็ก

นวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C แบบกล่องขนาดเล็ก

นวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C แบบกล่องขนาดเล็ก สร้างขึ้นโดยใช้ให้แสง UV-C โดยใช้ความยาวคลื่นที่ 254 นาโนเมตร ความเข้มแสง 4016 W/cm2 สามารถกำจัดเชื้อโรคได้หมดภายใน 5 นาที ผลลัพธ์ที่ได้คือ รังสี UV-C สามารถใช้ในการทำลายเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ราเส้นใย และยีสต์ ที่ปะปนมากับสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในเขตจังหวัดเพชบุรีจำนวน 9 โรงพยาบาล และเขตจังหวัดประขวบคีรีขันธ์ จำนวน 9 โรงพยาบาล

เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C แบบกล่องขนาดเล็ก

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะทำงาน

การส่งมอบเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C แบบกล่องขนาดเล็ก

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน