อัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความที่ได้รับการอนุมัติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการกำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความที่ได้รับการอนุมัติตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไว้ดังนี้.

1. ผู้เขียนชื่อแรกที่เป็นนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้กำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความละ 1,500 บาท 

2. ผู้เขียนชื่อแรกที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้กำหนดค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความละ 2,500 บาท

โดยบทความต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ ในประเด็น รูปแบบการพิมพ์ ขอบเขตเนื้อหา รวมถึงความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารฯ
จากนั้นกองบรรณาธิการจึงจะแจ้งให้ผู้เขียนโอนเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์ 
โดยวารสารฯ จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อผู้เขียนแสดงหลักฐานการโอนเงินมายัง

e-mail: kanunn_ksupranee@hotmail.com

*** วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบทความที่จัดส่งและโอนเงินแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

*** ทั้งนี้ เริ่มมีผลกับบทความที่ส่งเข้าระบบตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป***

http://journal.pbru.ac.th/index.php

 บัญชี สำหรับการชำระค่าจัดพิมพ์วารสารฯ
ชื่อบัญชี : บกศ. ม.ราชภัฏเพชรบุรี  ธนาคารออมสิน สาขาพระจอมเกล้า
เลขที่บัญชี : 020126789195
ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน