ซ้อมแผนเพลิงไหม้อาคาร เตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

บุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมอบรมการอพยพจากเหตุเพลิงไหม้ พร้อมซ้อมแผนเพลิงไหม้อาคาร เตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง        

             เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราขภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดเปิดการ ฝึกอบรมการอพยพจากเหตุเพลิงไหม้และการดับเพลิงขั้นต้นจากถังดับเพลิงและสายฉีดน้ำ ที่กลุ่มงานพัฒนากายภาพ  ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมได้จัดขึ้น โดยมีบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีและนักศึกษาหอพักเข้าร่วม

            การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการบรรเทาสาธารณภัย เป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง โดยกำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงจากหน่วยงานที่ราชการกำหนด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนแผนอพยพการหนีไฟที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงหากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ มีการบรรยายในหัวข้อความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ การป้องกันเหตุเพลิงไหม้ วิธีการใช้ถังดับเพลิงและสายฉีดน้ำ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้

            จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้มีการสาธิตวิธีการใช้ถังดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และได้ทดลองให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลองปฏิบัติเพื่อใช้ในการซ้อมแผนการเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน