ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเสนอชื่อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ครบวาระเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อให้การดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไปตามกฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>> ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเสนอชื่อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ