ประชุมอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ประชุมอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงาานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (วาระพิเศษ) โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและข้อเสนอแนะต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ติดตามผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่มีผู้รับทุนพระราชทาน พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไข หลังพบว่านักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทานบางส่วนยังคงประสบปัญหาด้านการเรียนและเรื่องบริหารภาระส่วนตัว เพื่อให้สามารถศึกษาและสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน