ประกวดภาพถ่าย PBRU Landmark

 

การประกวดภาพถ่าย “PBRU Landmark”

 หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย“PBRU Landmark”
1. หัวข้อการประกวดภาพถ่าย : “PBRU Landmark”
2. ประเภทผู้เข้าประกวด : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ส่งภาพได้ ไม่เกิน 2 ภาพ)
3. รางวัลการประกวด ได้แก่
1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4. เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด
   4.1 เป็นภาพสีที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือกล้องโทรศัพท์มือถือ ไม่สามารถปรับสี มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล
   4.2 ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเข้ากับแนวคิด และตอบสนองหัวข้อการประกวดที่กำหนด
   4.3 ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
   4.4 ขนาดภาพ 12 X 18 นิ้ว (A3)

5. ข้อตกลง
   5.1 ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของงานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนสงวนสิทธิ์ไม่ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดรวมทั้งไฟล์ต้นฉบับคืนให้แก่ผู้ส่งเข้าประกวด และงานกิจกรรมนักศึกษามีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ไปแสดงและเผยแพร่ รวมทั้งพิมพ์หรือทำซ้ำ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต (โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 18 คือ มีสิทธิในการแสดงตัวว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตน ไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป)
   5.2 ภาพที่ส่งเข้าประกวดและไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของภาพที่ได้รับรางวัลไปแล้วและสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดจริง ทางผู้จัดประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอรางวัลคืน
   5.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
   6.1 พิจารณาจากความสอดคล้องและสะท้อนถึงหัวข้อ “PBRU Landmark”
   6.2 องค์ประกอบของภาพ , ความยากง่ายและเทคนิคการถ่ายภาพ
   6.3 ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ แนวคิดและความหมายของภาพ

7. การสมัครและระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด
   7.1 สามารถเข้าไปสอบถามและดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ Facebook กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   7.2 สมัครได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   7.3 โดยผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องกรอกเอกสารและมีหลักฐานประกอบที่สมบูรณ์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
   7.4 ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่นี้ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

8. ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี www.pbru.ac.th และ หน้าเพจ Facebook “กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” พร้อมรับรางวัลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล และมีจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายที่ส่งประกวด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หรือโทร. 032-708-694 , 084-085-7808 , 086-162-5596

 >>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การประกวดภาพถ่าย PBRU-Landmark-2019<<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    @Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี