การประชุมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมเพื่อสังคม บทบาทสำคัญของผู้นำเยาวชนยุคใหม่”

ผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Young TH Leader & Innovator’s Club นวัตกรรมเพื่อสังคม บทบาทสำคัญของผู้นำเยาวชนยุคใหม่

           อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำว่าที่ร้อยตรีธันยวีร์ สุบรรณรัตน์ นายกองค์การบริหารนักศึกษา และนายณัฐพล สุริโย ประธานสภานักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Young TH Leader & Innovator’s Club นวัตกรรมเพื่อสังคม บทบาทสำคัญของผู้นำเยาวชนยุคใหม่ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 615 อาคารนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร และโรงแรมสวนดุสิตเพลส โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน

 

            การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและมอบนโยบายการพัฒนาผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกฝนกระบวนการพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองในฐานะผู้นำและผู้ตาม รวมถึงการส่งเสริมจิตสำนึกที่ดีในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้นำที่มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของสังคมไทย มีภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม มีคุณค่าและมีคุณภาพ

  

          ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่องวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนด้วยบทบาทนักศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การสนับสนุนนักศึกษาในการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน กลไกการสนับสนุนนักศึกษา และการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมด้วยกระบวนการ STEAM 4

 

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี