ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน อบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 7

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน อบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 7

       ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยนายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 โดยในรุ่นนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 7 มีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและผู้สนใจทั่วไปสมัครเข้าร่วม จำนวน 6 คน

       สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ทำการเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา       อาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ขึ้น เพื่อรองรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปที่ต้องการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งสอดคล้องกับประกาศกระทรวงแรงงานที่กำหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเท่านั้น และต้องมีหนังสือกำกับรับรองสำหรับตรวจสอบ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ จึงจะได้รับหนังสือรับรองประกอบอาชีพได้ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท นายจ้างจ้างผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถปรับไม่เกิน 30,000 บาท

#

รายงานโดย กลุ่มงานสืื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน