สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 ในโครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโกวิทต่อวงษ์ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            ในการสรุปผลการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มพื้นที่การดำเนินงาน ซึ่งนอกจากจะมีการรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องของบริบทของพื้นที่แล้ว ยังมีการกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มเพื่อวางแผนการดำเนินงานในเดือนต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน