คณะวิทยาการจัดการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ winter school in NPTU Management X Culture X New Southbound ณ ประเทศไต้หวัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ winter school in NPTU Management X Culture X New Southbound
ณ ประเทศไต้หวัน เป็นเวลา 10 วัน 

http://mit.pbru.ac.th/public_relations/189