MOU การเฝ้าระวังและการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการเฝ้าระวังและการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

                อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการเฝ้าระวังและการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือการเฝ้าระวังและการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อการเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2563 ที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2563 ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร

                 โครงการเวทีเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นกลไกส่วนหนึ่งที่รณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการการสร้างกำลังใจ กระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ผู้ผลิตมีความภาคภูมิใจและมีแนวโน้มในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเด็กและเยาวชนเข้าถึงสื่อได้ง่าย ขณะเดียวกันก็มีสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์มากขึ้น เช่น เว็บการพนัน เว็บลามก การสร้างข่าวปลอม คลิปความรุนแรง สื่อเหล่านี้นับเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ซึ่งนอกจากการจัดการกับสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์แล้ว ก็จำเป็นต้องมีการกระตุ้นให้เกิดทางเลือกที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยการส่งเสริมให้เกิดสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งโครงการเวทีเชิดชูเกียรติฯ นี้ เป็นกระบวนการยกย่องเชิดชูเกียรติคนทำสื่อดีให้เป็นแบบอย่างแก่สังคม และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

                ทั้งนี้ นอกจากจะมีพิธีลงนาม MOU ดังกล่าวแล้ว ยังมีการเสวนาเรื่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นมุมมอง แนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรคฺ์ โดยเฉพาะกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งกรอบการดำเนินการด้านการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนานวัตกรรม

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน