โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินระดับหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินระดับหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินระดับหลักสูตรขึ้นเมื่อวันก่อนนี้ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร 17 หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วม
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบายเป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการ ประกันคุณภาพ และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่า สถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ต้องมีการเขียนรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อรายงานผลของการประเมินหน่วยงานตนเองภาย หลังจากที่ได้ดำเนินการควบคุมคุณภาพการศึกษามาแล้วระยะหนึ่ง และเป็นเอกสารสำคัญในกระบวนการของการตรวจสอบและการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินระดับหลักสูตร

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินระดับหลักสูตร

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินระดับหลักสูตร

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินระดับหลักสูตร

 

สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ได้แยกออกเป็น 2 กิจกรรม คือการเตรียมความสำหรับหลักสูตรที่ตรวจแบบ IQA+AUN และการเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรที่ตรวจเพื่อขึ้นทะเบียน TQR โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาให้ความรู้ในการเขียนรายงานประเมินตนเอง แบบ IQA+AUN และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง แบบ TQR

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน