คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดการ การสอบสัมภาษณ์ ประเภท รับตรงอิสระ

ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  กำหนดการ การสอบสัมภาษณ์ ประเภท รับตรงอิสระ

                           ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติในเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาพลศึกษา โดยรอบรับตรงอิสระ รายละเอียด >>>>>>>>>

http://edu.pbru.ac.th/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/78-edu/253-admission-direct-free