ธ.ก.ส.ศึกษาดูงานการบริหารทรัพยากรอาคาร

ธ.ก.ส.ศึกษาดูงานการบริหารทรัพยากรอาคาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นผู้บริหารและพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ นำโดยนายสุรินทร์ แก้วระย้า ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ธ.ก.ส. ที่ได้เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management) ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน สังกัดฝ่ายอำนวยการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนธุรกิจ ประจำปี 2562 ด้านการบริหารงานก่อสร้างและบริหารทรัพยากรอาคาร ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 10 ปี (2561-2570) ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม ที่แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านที่ 2 การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ด้านที่ 3 การจัดการของเสีย ด้านที่ 4 การจัดการน้ำ ด้านที่ 5 การคมนาคมขนส่ง และด้านที่ 6 การศึกษา ซึ่งคณะศึกษาดูงานได้ให้ความสนใจในเรื่องของการจัดการของเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยเฉพาะเศษอาหารที่นับว่าเป็นขยะอินทรีย์ ไปแปรรูปให้กลับมามีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม เช่น การนำไปทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักชีวภาพ อาหารสัตว์ ปุ๋ยจากไส้เดือน เป็นต้น ซึ่งหลังจากนี้จะนำไปปรับใช้กับ ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะให้กลับมาเกิดประโยชน์อีกครั้ง

#

 รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี