ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา และนักสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ส่งผลงานบทความวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา และนักสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม

ส่งผลงานบทความวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม
Thailand Research Expo : Symposium 2019

ในภาคบรรยาย(Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

เพื่อเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน
สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาฯจะได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานบทความวิจัย
ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)”
จัดในระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.researchexpo.nrct.go.th/