การจัดทำแผนบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อรองรับการประเมินหลักสูตร 4 ปี

การจัดทำแผนบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อรองรับการประเมินหลักสูตร 4 ปี

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อรองรับการประเมินหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ที่คณะครุศาสตร์ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 ณ โรงแรมหัวหิน แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ พลาซ่า  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 14 สาขาวิชา 130 คน เข้าร่วม  

 

 

 

 

 

 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า ภารกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภารกิจดังกล่าวจึงมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการประกาศใช้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรปี 4  รวมถึงเพื่อเป็นไปตามการประกาศของคณะกรรมการคุรุสภา จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการทดลองและการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 ในด้านหลักสูตรด้านกระบวนการผลิตและด้านผลลัพธ์ เพื่อการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การสอบบรรจุ และการมีงานทำของนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู

            ในการอบรมได้มีการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น แนวทางการดำเนินงานภายใต้การเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและศาสตร์พระราชา แนวทางการบริหารหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม เช่น  พัฒนาสมรรถนะครู พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู เสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทยให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู ตลอดจนการเสริมสร้างทักษะด้านการผลิตสื่อดิจิทัลให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูและการจัดทำฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู

 

#

รายงานโดย กลุ่มงานสืื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน