มาตรการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน

มาตรการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน

จ้างงาน

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน นำเสนอโดยกระทรวงแรงงาน ชึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมจำนวน 260,000 อัตรา

👉👉โดยมีอัตราค่าจ้าง ตามวุฒิการศึกษาดังนี้

💁‍♀️ปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท

💁‍♂️ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เดือนละ 11,500 บาท

💁ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ 9,400 บาท

🟦ซึ่งรัฐบาลจะให้การสนับสนุนเงินค่าจ้าง ร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สูงสุดไม่เกิน 5,750 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. และสูงสุดไม่เกิน 4,700 บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. โดยจะมีระยะเวลาการจ้างงานทั้งสิ้น 12 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
🟪ทั้งนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขสำคัญ คือ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องอยู่ในระบบประกันสังคม มีการยืนยันตัวตนผ่านกระทรวงแรงงาน และต้องมีเงื่อนไขเลิกจ้างลูกจ้างเดิมไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 1 ปี (กรณีที่ลูกจ้างลาออกในระหว่างโครงการ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการสามารถหาลูกจ้างใหม่ทดแทนได้)
👉👉ขณะที่ลูกจ้างที่จะเข้าร่วมโครงการจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกินกว่า 25 ปี ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปี 2562 หรือปี 2563

🟧สอบถามรายละเอียดได้สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ 0 3248 8382-3 (ในวัน-เวลาราชการ)

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน