การประชุมสัมมนาเรื่องเสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจเพื่ออนาคตในยุค “New Normal” 

การประชุมสัมมนาเรื่องเสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจเพื่ออนาคตในยุค “New Normal” 

              เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับนายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในโอกาสเดินทางมาประชุมสัมมนาเรื่องเสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจเพื่ออนาคตในยุค “New Normal” โดยมีคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและมอบนโยบายในการพัฒนาผู้นำนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา นำไปรวบรวมและนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน