โครงการสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์  

อธิการบดี เข้าร่วมพิธีลงนามกฎบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และเปิดโครงการสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์  

             เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ โรงละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ ดร.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ  เข้าร่วมพิธีลงนามกฎบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai Artificial Intelligence Consortium) พิธีเปิดโครงการสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการองค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ (AI Academy Alliance) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีพร้อมปาฐกถาพิเศษ

            กฏบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างศูนย์อีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และองค์การเครือข่าย ซึ่งเป็นองค์กรที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากรและการพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกัน ด้วยระบบสังคมดิจิทัล (Digital Economy) บนฐานของโครงการที่มีคุณภาพระดับสากล และมีโอกาสขยายเครือข่ายไปยังต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่สามารถพัฒนาคนให้มีทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์มากขึ้น

           อาจารย์ ดร.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า หลังจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะวิทยาการจัดการ จะนำไปขยายผลดำเนินการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญทางด้าน AI และในอนาคตหากมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะเป็นศูนย์กลางในการจัดงาน

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน