มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

หน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

หน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

 

นางภควัน จันทนเสวี ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ส่วนราชการที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายในภาครัฐสู่มาตรฐานสากล โดยมีนางสถาพร บุญหมั่น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางสาวเพียงใจ เรืองชัย นักตรวจสอบภายใน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี