ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ ๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ ๑


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยได้มีการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1640/2560 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ 1 ตามรายชื่อในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโดยศึกษารายละเอียดและแนวปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ในกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีถือว่าสละสิทธิ์ในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในรอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ 1 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน