โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ ที่งานบริหารคลังและทรัพย์สินร่วมกับงานพัสดุและบริการยานพาหนะ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563  ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม

 

 

 

            การจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทราบถึงปัญหาในการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ 2564 ทางด้านพัสดุและการเงิน เพื่อให้กระบวนการในการปฏิบัติงานมีความถูกต้อง รวมเร็ว ลดข้อผิดพลาดและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน