เปลี่ยนแปลงการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนัก ในการนี้จึงขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิชาพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Change_of_Basic_Examination_Schedule1-2563

 

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน