แบบเปิดเผยราคากลางซื้อชุดเครื่องวัดเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ (Texture Analyzer) ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบเปิดเผยราคากลางซื้อชุดเครื่องวัดเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ (Texture Analyzer) ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบเปิดเผยราคากลางซื้อชุดเครื่องวัดเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ (Texture Analyzer) ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)