ประกาศแจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ และวันกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ของนักศึกษาภาคนอกเวลา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ และวันกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ของนักศึกษาภาคนอกเวลา

          ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 454 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยกำหนดให้วันที่ 19-22 พฤศจิกายน และวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ นั้น ซึ่งในวันหยุดดังกล่าวตรงกับวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563 และวันกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ของนักศึกษาภาคนอกเวลา เพื่อให้การจัดการสอบปลายภาคการศึกษาและการเปิดภาคการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ในการนี้จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563 และวันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ของนักศึกษาภาคนอกเวลา ดังนี้

ดูรายละเอียดประกาศ