กองพัฒนานักศึกษาให้เปิดบ้านต้อนรับ อาจารย์และผู้นำนักศึกษาจาก มรภ.รำไพพรรณี

กองพัฒนานักศึกษาให้เปิดบ้านต้อนรับ อาจารย์และผู้นำนักศึกษาจาก มรภ.รำไพพรรณี

             เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพฒนานักศึกษา พร้อมด้วยผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี นำโดยว่าที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ได้นำผู้นำนักศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี