โครงการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาท้องถิ่น

สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

            คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ และการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวให้โอวาสในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

 

 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการ 11 โครงการ ที่เป็นการขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปัจจุบันพบว่า การทำงานในพื้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจกับพื้นที่และคนในชุมชน ซึ่งนอกจากการนำความรู้ไปให้กับชุมชนแล้วนั้น กระบวนการในการลงพื้นที่ให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขียนโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบการคลังและพัสดุ มีหัวข้อการอบรม เช่น  นโยบายการดำเนินงานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นเพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน เทคนิค/หลักการเขียนโครงการสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การนำเสนอประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนพร้อมแนวทางการแก้ไข แนวทางในการวัดและประเมินผลในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด กระบวนการเขียนโครงการให้บรรลุเป้าหมายของชุมชน/ท้องถิ่น การนำเสนอโครงการเพื่อแก้ปัญหาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นต้น

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน