ประกาศผลการพิจารณาที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการพิจารณาที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประกาศที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรว่าง เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกำหนดให้ยื่นความจำนงขอที่พักอาศัย ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผู้ประสงค์จะขอที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรสายวิชาการ “แฟลต A” จำนวน ๕ คน และที่พักอาศัยแบบครอบครัว “แฟลต D” จำนวน ๑ คน นั้น ผลการพิจารณามีดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผลการพิจารณาที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร