สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

          อาจารย์ ดร.ลัคนา ชูใจ ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันก่อนนี้ ที่ห้องร่มฉัตรบารมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         โดยการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีได้เข้าใจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสาขาวิชา ได้ประพฤติตัวเหมาะสมกับการทำงานด้านการบริการ การเข้าร่วมกิจกรรมภายในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจน การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรคในการเรียน การฝึกประสบการณ์ โดยผลการจัดสัมมนาดังกล่าว จะถูกนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสม รวมถึงการแนะนำแนวทางการเตรียมความพร้อมในการทำงาน การประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี