นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณาจารย์และนักศึกษา

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณาจารย์และนักศึกษา

            เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏฌพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และหัวหน้างาน เข้าร่วม

            ก่อนการประชุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย

  1. นักศึกษาสาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดคลิปท่องเที่ยว Low Carbon Contest : Vlog-The Journey  จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่  10  กันยายน  2563  ณ อาคารปฏิบัติการ MCOT

                                 1.1 นางสาวกัญญาพัชร               แย้มเกษม

                                 1.2 นางสาวกัญญารัตน์               กลัดกลีบ

                                 1.3 นายกิตตินันต์                       กำเนิดแสง

                                 1.4 นางสาวชนาภา                    สอนแก้ว

                                 1.5 นายชนสรณ์                        คุณาธิมาพันธ์

                                 1.6 นางสาวณัฐริกา                    โมเล็ก

                                 1.7 นายภัทรวุธ                          ศรีสุวรณณ

                                 1.8 นางสาวรัฐสิมาภรณ์              ดอกบัว

                        อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่

                                 1.9   ดร.มธุรส                  ปราบไพรี

                                 1.10 ดร.มลทิชา               แจ่มจันทร์

                                 1.11 ดร.อัจฉราวรรณ        เพ็ญวันศุกร์

                                 1.12 นายนฤนาท             ไม้แก้ว

                                 113 นายสวัสดิ์                 อุราฤทธิ์

  1. นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563  ระดับจังหวัด (ระดับดี)  ภายใต้โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563

                                 2.1  นางสาวธัญลักษณ์      นิลห้อย

                          อาจารย์ที่ปรึกษา  ได้แก่

                                 2.2  อาจารย์ปกป้อง          ขำประเสริฐ

  1. นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ภายใต้โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) จัดโดยศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ได้แก่

                                 3.1 นางสาวชนากานต์       สร้อยสุข

                                 3.2 นางสาวโชติกา            สีเมฆ

                                 3.3 นางสาวนฤมล             น้อยสำราญ

                                 3.4 นางสาวปิยภรณ์          ท่าผา

                                 3.5 นางสาวอลิชา             ไพรเที่ยง

                     อาจารย์ที่ปรึกษา  ได้แก่

                                 3.6 อาจารย์ จ.ส.ต.ดร.รัฐ  กันภัย

                                 3.7 ดร.ศิรินทร์                 อินทรวิชะ

                                 3.8 อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.วรรณีศา  สีฟ้า

  1. อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 6 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

                                 4.1 ดร.กนกรัตน์   จิรสัจจานุกูล ได้รับรางวัลบทความวิจัย “ดีเด่น” และ นำเสนอระดับ “ดี” เรื่อง  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

                                 4.2 อาจารย์เกรียงไกร  จริยะปัญญา  ได้รับรางวัลบทความวิจัย “ยอดเยี่ยม” และนำเสนอบทความ “ดีเด่น” เรื่อง รูปแบบการสอนวิชา ipst-microbox ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  บทความวิจัยดีเด่น และนำเสนอบทความดี เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ไม้ทัณฑฆาต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ์)  และบทความวิจัย ระดับดี  เรื่อง  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำไทยแท้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                                 4.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  ทองนิล  ได้รับรางวัลบทความวิจัย “ยอดเยี่ยม” ทบความนำเสนอดีเด่น  ในเรื่อง รูปแบบการสอนวิชา ipst-microbox ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และบทความระดับ ดี  เรื่อง  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกพิมพ์สัมผัส สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

                                 4.4 ดร.ปราโมทย์  ตงฉิน  ได้รับรางวัลบทความวิจัย ระดับ ยอดเยี่ยม และนำเสนอดีเด่น เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1ระดับยอดเยี่ยม และนำเสนอดีเด่น เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทย เรื่องสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป  และระดับเด่น  และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การคำนวณระบบเลขฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                                 4.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ  ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

                                 4.6 อาจารย์พิศาล  ปานแก้ว  ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

                                 4.7 ดร.พีรศุษย์  บุญมาธรรม  ได้รับรางวัลบทความวิจัยระดับดี เรื่องที่ 1) การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกพิมพ์สัมผัส สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่องที่ 2) การพัฒนาเกมพื้นฐานการเรียนรู้หลักการเขียนโปรม วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1เรื่องที่ 3) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดอาชีพ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4  เรื่องที่ 4) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคำซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องที่ 5) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1  และบทความวิจัยระดับยอดเยี่ยม และนำเสนอดีเด่น เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสอนคำประสมสระ (เอีย เอ ไอ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                                 4.7 อาจารย์วัชระ  เย็นเปรม  ได้รับรางวัลบทความวิจัยระดับดีเด่น และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องภาษาพูด ภาษาเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

                                 4.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย  คอนจอหอ  ได้รับรางวัลบทความวิจัยระดับยอดเยี่ยม และนำเสนอระดับดี เรื่อง การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกพิมพ์สัมผัส สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 บทความวิจัยระดับดีเด่น  ดี  และนำเสนอระดับดี  ได้แก่เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คำสมาส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องภาษาพูด ภาษาเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก

                                 4.9 อาจารย์สุกัญชลิกา  บุญมาธรรม  ได้รับรางวัลบทความวิจัยระดับยอดเยี่ยม ดี และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทย เรื่องสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย  เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง Adobe Photoshop CS6  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

                                 4.10 อาจารย์อนุชาติ  บุญมาก  ได้รับรางวัลบทความวิจัย ระดับยอดเยี่ยม  ดีเด่น และนำเสนอระดับดี  ได้แก่เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การคำนวณระบบเลขฐานชั้นมะยมศึกษาปีที่ 6   เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

                                 4.11 อาจารย์กัญจนา  ชูจิตร  ได้รับรางวัลบทความวิจัย ระดับยอดเยี่ยม และนำเสนอดีเด่น เรื่อง รูปแบบการสอนวิชา ipst-microbox ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                                 4.12 นางกัญญา  อาภาสุนันท์  ได้รับรางวัลบทความวิจัย ระดับดี เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                                 4.13  นางสาวกัญญารัตน์  วงศ์น้อย  ได้รับรางวัลบทความวิจัย ระดับดี เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีการออกแบบ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                                 4.14  นางสาวกนกวรรณ  บุญประเสริฐ  ได้รับรางวัลบทความวิจัย  นำเสนอระดับดี  เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ไม้ทัณฑฆาต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)

                                 4.15  นางสาวกนกวรรณ  โต้ตอบ  ได้รับรางวัลบทความวิจัย ระดับดี เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คำสมาส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                                 4.16 นางกรกนก  จรัสรัมย์ ได้รับรางวัลบทความวิจัย ระดับยอดเยี่ยม และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

                                 4.17 นางสาวกัลป์ชนา  มาพันธุ์  ได้รับรางวัลบทความวิจัย ระดับยอดเยี่ยม และนำเสนอระดับดีเด่น เรื่อง  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทย เรื่องสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย

                                 4.18 อาจารย์ จ.ส.อ.หญิง  จุฑาภรณ์  ชาตินฤมาณ  ได้รับรางวัลบทความวิจัยระดับดีเด่น และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

                                 4.19 นางสาวชนิกานต์  วงษ์ดำเนิน บทความวิจัยระดับดี เรื่อง การออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                                 4.20 นางสาวชาลินี  เกษมสุขไพศาล  บทความวิจัยระดับดีเด่น และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การคำนวณระบบเลขฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                                 4.21 นายโชคชัย  แปลแก้ว บทความวิจัยระดับดี เรื่อง การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกพิมพ์สัมผัส สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

                                 4.22 นายณรงค์วิทย์  อู่เงิน  บทความวิจัยระดับดี เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คำไทยแท้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                                 4.23 นายธงชัย  อ้อยหวาน  บทความวิจัยดีเด่น และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดแม่กน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

                                 4.24 นางสาวธิดารัตน์  จันทร์ชูกลิ่น  บทความวิจัยระดับ ดี เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง Adobe Photoshop CS๖  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                                 4.25 นางสาวนัญญรัตน์  ชาญศิริ  บทความวิจัยระดับดี  เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง Adobe Photoshop CS๖  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                                 4.26 นางสาวนัสรินทร์  จาเราะมาหาแดง  บทความวิจัยระดับดี เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคำสมาส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก(รัตนกะลัสอนุสรณ์)

                                 4.27 นางสาวเบญมาศ  สุขพลาย  บทความวิจัย ระดับยอดเยี่ยม และนำเสนอดีเด่น เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                                 4.28 นางพรภัทรา  จำปาทอง  บทความวิจัยระดับดีเด่น และนำเสนอระดับดี เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ไม้ทัณฑฆาต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)

                                 4.29 นางสาวพัดชา จันทร์กระจ่าง บทความวิจัยระดับยอดเยี่ยม และนำเสนอระดับ ดี เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสอนคำประสมสระ (เอีย เอ ไอ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                                 4.30) นายพิรสิฎฐ์  พีรภัคโสภณ  บทความวิจัยระดับ ดี  เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย เรื่องคำซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                                 4.31 นายพิสิษฐ์  ชื่นกลิ่น  บทความวิจัยระดับดี เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำไทยแท้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                                 4.32 นางสาวภาณุมาศ  นักษัตรมลฑล  บทความวิจัย ดีเด่น และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง  การคำนวณระบบเลขฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                                 4.33 นางสาวมัลลิกา  เสวียงชัย  บทความวิจัยดี เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                                 4.34 นางยุพา  โดนสันเทียะ  บทความวิจัย ระดับดีเด่น  และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

                                 4.35 นางสาววาสนา  สุขสงวน  บทความวิจัย ดีเด่น และเสนอระดับ ดี ในเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                                 4.36 นายศิริพงษ์  ทองยวง  บทความวิจัยระดับดีเด่น และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องภาษาพูด ภาษาเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก

                                 4.37 นางสาวสิรินันท์  ปานทิพย์  บทความวิจัย ระดับดี เรื่อง ทบเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คำซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                                 4.38 นายสันทนา  มุนิปภา  บทความวิจัยระดับยอดเยี่ยม และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทย เรื่องสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป

                                 4.39 นางสุนิสา  ชัยเฉลิม  บทความวิจัยระดับยอดเยี่ยม และนำเสนอระดับดีเด่น เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสอนอ่านคำระสมสระ(เอีย เอ ไอ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                                 4.40 นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์  บทความวิจัยระดับดีเด่น และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องภาษาพูด ภาษาเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก

                                 4.41 นายอิศรา  พูลสวัสดิ์  บทความวิจัยระดับดี  เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1

                                 4.42 นายอาหามะ  มะบู  บทความวิจัยระดับ ดี  เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีการออกแบบ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                                 4.43 นายอภิชาต  เครือจันทร์  บทความวิจัยระดับ ดีเด่น  ในเรื่อง การพัฒนาเกมพื้นฐานการเรียนรู้หลักการเขียนโปรแกรม วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน