ประชุมการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

อธิการบดีฯ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา “Forum on Higher Education Development in China and Thailand & ACTU Founding Conference 2020”

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วม การประชุม “Forum on Higher Education Development in China and Thailand & ACTU Founding Conference 2020” ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นจ์ ณ ห้องประชุมราชภัฏสภาชั้น 9 อาตคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสยาม ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2563

            สำหรับการประชุม Forum on Higher Education Development in China and Thailand & ACTU Founding Conference 2020 เป็นการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย สถาบันการศึกษาในไทย จำนวน 20 แห่ง และสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 65 แห่ง

            ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้พูดปราศรัยในหัวข้อ “Phetchaburi Rajabhat University and Their Roles in Local Engagement and Develpment : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีใจความสรุปว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีศักยภาพและมีความโดดเด่นในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านอาหารและการท่องเที่ยว ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ว่า ภายในปี 2564 จะเป็นมห่วิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยวและสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ยังได้มอบหมายให้แต่ละคณะลงพื้นที่ดูอำเภอต่างๆ ตามโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาอาชีพ ต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในท้องถิ่น”

 

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน