อธิการบดีฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะกรรมการ UBI เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

อธิการบดีฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะกรรมการ UBI เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

           เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมต้นหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยสาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และอาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ รักษาการผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ให้การต้อนรับ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานเครือข่าย C-UBI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  และผู้บริหารและคณะกรรมการ UBI เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 9 สถาบัน ในโอกาสที่นำคณะมาศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงานด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ

          สำหรับการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการให้บริการหลัก 3 ด้าน ตามกรอบ TOR คือ การสร้างความตระหนักการเป็นผู้ประกอบการ การเตรียมความพร้อมการประกอบธุรกิจ และการบ่มเพาะผู้ประกอบการ Startup ซึ่งในปี 2562-2563 มีการพัฒนาผู้ประกอบการ 3 ราย นอกจากนั้นได้ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย เช่น การพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP หรือการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

         อุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันแม่ข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี