ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

          การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

          ๑. ชุดทดลองการสมดุลแบบสแตติกส์และไดนามิกส์ จำนวน ๑ ชุด ในราคา ๕๒๐,๔๘๐.๐๐ (ห้าแสนสองหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบางถ้วน)

          ๒. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเทอร์โมไดนามิกส์ จำนวน ๑ ชุด ในราคา ๙๓๙,๐๐๐.๐๐ (เก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสซอม จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน