ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป (ภาค ค – ง) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป (ภาค ค – ง)
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะจำนวน 4 อัตรา นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป (ภาค ค – ง)เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ