ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ประธานคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการฯ ในโอกาสตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

       การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้น เพื่อนำเสนอผลสรุปการดำเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนนักศึกษา พนักงานสายสนับสนุนและพนักงานสายวิชาการ ซึ่งนอกจากจะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาในวันนี้แล้ว  

        สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีพัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 ด้วยพลังของบุคลากรทุกภาคส่วน ที่มุ่งมั่นการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษา และยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์ระบบการศึกษาให้เป็นกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน