สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ

          เมื่อช่วงเช้าวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) สู่การปฏิบัติ จากข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมิน ระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุนวิชาการและระดับมหาวิทยาลัย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย พร้อมให้กำลังใจบุคลากรที่รับผิดชอบการดำเนินงานในระดับคณะ หน่วยงานนับสนุนวิชาการและระดับมหาวิทยาลัย

           จากนั้น เป็นการนำเสนอ (ร่าง) ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุนวิชาการและมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย มิติคุณภาพด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มิติคุณภาพด้านวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย  และมิติด้านบริหารจัดการ

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน