ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล ฉบับที่3-2562

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน