ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ๑ (สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อด้วยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการประมวลผลการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ ๑๖๔๐/๒๕๖๐ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ และให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดำเนินการชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามสาขาวิชาที่สอบได้ โดยศึกษารายละเอียดแนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน