คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่บ้านชุมชนพุเข็ม เตรียมพัฒนาเป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ทีมบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่บ้านชุมชนพุเข็ม

เตรียมพัฒนาเป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ นำโดย​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์​ ไกรเนตร์​ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ พร้อมด้วยทีมบริการวิชาการ ลงพื้นที่​บ้านชุมชนพุเข็ม​ ตำบลแก่งกระจาน​  อำเภอแก่งกระจาน​ จังหวัดเพชรบุรี​ เพื่อสำรวจปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน​ ตามโครงการ1คณะ1อำเภอ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ​ บัวเขียว​ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงพื้นที่ให้ข้อมูลกับประชาชนด้วย

           การลงพื้นที่ในครั้งนี้สืบเนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนฐานราก แก้ไขปัญหาความยากจน ตามนโยบาย 1 คณะ 1 อำเภอ ณ ชุมชนหมู่บ้านพุเข็ม หลังจากที่ได้เข้าพบนายอำเภอแก่งกระจานเพื่อรับทราบข้อมูลบริบทของพื้นที่ ซึ่งพบว่า อำเภอแก่งกระจานเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีจุดแข็งในการเป็นแหล่งการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีสถานประกอบการด้านอาหาร การท่องเที่ยวและสุขภาพ อาชีพหลักคือประมง (จับปลา) และค้าขาย แต่พบว่าประชาชนประสบปัญหาในเรื่องของราคาปลาที่ไม่แน่นอน และปัญหาในเรื่องของการขนส่ง

        ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้นำปัญหาดังกล่าวมาแก้ไข เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และวางแผนต่อยอดกิจกรรมต่างๆ ด้วยการบูรณาการศาสตร์โดยอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  

       โดยทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเข้าไปพัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาเป็น หมู่บ้านชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และวิเคราะห์ทางโภชนาการเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ พร้อมๆ กับการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จักหมู่บ้านพุเข็มมากขึ้น

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี