ประกาศสภามหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙)

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙)

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙)