คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยโสก ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยโสก ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณาจารย์และนักศึกษาลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินโครงการการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการโดยใช้ฐานความรู้ (Knowledge – based learning : KBL) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อวันก่อนนี้

          สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะครูในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะเชิงบูรณาการจากการฝึกปฏิบัติจริงในภาระงานที่ปฏิบัติในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการของ กสศ.

 

          ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในระยะแรกคณะวิทยาการจัดการได้เข้าไปถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ กระบวนการคิด การทำบัญชี และในครั้งนี้เป็นการนำข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำ QR Code เป็นต้น

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี