ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

          ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว จำนวน ๒ อัตรา สังกัดกลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ และใบสมัคร

ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓