ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งกำหนดการเลือกตั้งดังกล่าวตรงกับการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ ๑๖๔๐/๒๕๖๐ จึงประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดูรายละเอียดประกาศ