การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน