ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราวครั้งที่ 2-2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เรื่อง รับสมัครพนังานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่งหนักงานภาคสนาม 1 อัตรา นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราวครั้งที่ 2-2561