ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ ๑๖๔๐/๒๕๖๐ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ และหมายเลข ๒ โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๕.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลน์แบบมีโครงสร้าง ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษาขั้นตอนและวิธีการสอบคัดเลือกได้ที่เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๓

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน