นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ติดตามโครงการวิศวกรสังคม พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวและปอเทืองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ติดตามโครงการวิศวกรสังคม พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวและปอเทืองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

         พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ติดตามผลการดำเนินงานในโครงการวิศวกรสังคม ที่องค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการในพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 ธันวาคม 2563

 

    

         ว่าที่ร้อยตรีปิติวัฒน์ สุบรรณรัตน์ นายกองค์การบริหารนักศึกษา กล่าวว่า การลงพื้นที่ตามโครงการวิศวกรสังคม เป็นความร่วมมือของนักศึกษาทุกคณะที่ได้ร่วมมือกันปรับปรุง พัฒนาพื้นที๋โป่งสลอด โดยมีอาจารย์แต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำปรึกษา ซึ่งในพื้นที่โป่งสลอด ได้มีการวาง Time Line กระบวนการโป่งสลอดภายใต้สโลแกนที่ว่า “จากเมืองสู่บ้านป่า มุ่งพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร”  มีการพัฒนาพื้นที่ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกพืชเกษตรที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปีแบบผสมผสาน เช่น กล้วยน้ำว้า กระเจี๊ยบ ข้าวโพด มะพร้าว มะม่วง ผักสวนครัว ข้าว เป็นต้น เพื่อมุ่งหวังให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลอดทั้งปี เป็นการยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน

   

      

          นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวให้ข้อแนะนำว่า การลงมือทำสิ่งใดนั้น ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่คนในพื้นที่จะได้รับ ไม่ไปกระทบกับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และในโอกาสนี้ นายกสภามมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติหว่านเมล็ดข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาและชาวบ้านในพื้นที่

   

   

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี