ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการและรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐาน ๔ วิชา ครั้งที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการและรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐาน ๔ วิชา ครั้งที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System ซึ่งได้กำหนดรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐานผ่านระบบ PBRU Exit Exam System แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases ๒๐๑๙ : COVID-๑๙) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases ๒๐๑๙ : COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการสอบพื้นฐานด้วยวิธีการสอบผ่านระบบ PBRU Exit Exam System ในวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ ๑๖๔๐/๒๕๖๐ จึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบโดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างของคำถามผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยดำเนินการประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ใหม่ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ และให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวศึกษาแนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๑)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน